Πίνακας κληρωθέντων και επιλαχόντων για εισαγωγή στην Α’ Λυκείου

Ανακοινώσεις, Για μαθητες και γονείς, Κλήρωση Πειραματικού

Αναρτάται ο πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων, όπως ανακοινώθηκε από την κλήρωση και κυρώθηκε με την πράξη 5/20-05-2024 του οικείου ΕΠ.Ε.Σ.

Δείτε τον πίνακα στο παρακάτω έγγραφο:

Επισημαίνουμε επίσης το παρακάτω:

Σε περίπτωση ταυτόχρονης επιτυχίας μαθητή και σε Πρότυπο Σχολείο (Π.Σ.) ή Εκκλησιαστικό Σχολείο (Ε.Σ.), το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πρότυπων Σχολείων και των Εκκλησιαστικών Σχολείων και οι δύο (2) γονείς ή ο/οι κηδεμόνας/ες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή δηλώνουν με υπεύθυνη δήλωση, την οποία εκδίδουν μέσω gov.gr, ότι επιθυμούν τη φοίτησή του στο Πειραματικό Σχολείο. Στην περίπτωση αυτή ενημερώνεται η έτερη σχολική μονάδα επιτυχίας και ο μαθητής διαγράφεται από τη λίστα των επιτυχόντων της ανωτέρω σχολικής μονάδας καθώς και από τον πίνακα επιλαχόντων της δηλωθείσας σχολικής μονάδας. Αν ο υπόχρεος ή οι υπόχρεοι γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή δεν υποβάλουν την προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση σχετικά με το σχολείο επιτυχίας, στο οποίο επιθυμούν να εγγραφεί ο μαθητής, εντός της ως άνω προθεσμίας, ο μαθητής διαγράφεται από τους πίνακες επιτυχίας και των δύο (2) σχολικών μονάδων, καθώς και από τον πίνακα επιλαχόντων της δηλωθείσας σχολικής μονάδας, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της περ. δ) της παρ. 4 του άρθρου 1.